Kvalitet och miljö

Kvalitetspolicy

Vi tillämpar ett kvalitetssystem som motsvarar kraven i ISO 9001. För varje del i projekteringen finns utarbetade checklistor.

Terra Konsult AB skall:

  • Kontinuerligt utveckla och förbättra medarbetarnas kunskaper, kompetens och den personliga motivationen.
  • Följa utvecklingen inom vårt fackområde för att ständigt förbättra vårt verksamhetssystem.
  • Efterleva aktuella lagar, förordningar och andra krav som omfattas av vårt verksamhetssystem.
  • Verka för att alla anställda skall utföra sina arbetsuppgifter så att de krav på kvalitet i handlingar och anläggningar som beställaren vill ha uppfylls.

Miljöpolicy

Vi tillämpar ett miljösystem som motsvarar kraven i ISO 14000. Terra Konsult AB skall arbeta för:

  • Bevarande av biologisk mångfald.
  • Minimal användning och spridning av ämnen som inte ingår i det naturliga kretsloppet.
  • Att känna till och rekommendera de bästa materialen för alla skeden i en anläggnings liv.
  • Att utbilda och stimulera medarbetarna i miljöfrågor för att aktivt söka nya kunskaper.
  • För ett helhetsperspektiv i miljöfrågor.
  • Att använda miljöanpassade produkter. Detta gäller dock ej delar som är styrda av beställarens krav.